NAŠE SLUŽBY

Naša projekčná kancelária poskytuje širokú škálou služieb a činností v odvetví architektúry, stavebníctva a bývania. Zabezpečujeme projektové navrhovanie, inžinierske činnosti, odborné konzultácie a aj samotnú realizáciu diela.

Prvá fáza každého projektu. Je nevyhnutným podkladom pre správne vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.

Zahŕňa ideové myšlienky klienta, hmotové a dispozičné riešenia objektu, priestorové možnosti pozemku, materiálové a farebné prevedenie konštrukcií.

Architektonická štúdia obsahuje:

 • sprievodnú správu
 • situáciu s osadením objektu na pozemku
 • pôdorysy riešených podlaží
 • rezopohľady
 • vizualizáciu exteriéru
moderne projekty domov poprad, architekti presov, projektanti presov, moderne domy projekty poprad presov, stavebna firma poprad presov, realizacia stavieb poprad, vystavba domov poprad

Dokumentácia pre územné rozhodnutie / DÚR /

Projekt pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie stavby, jej odstupové vzdialenosti od okolitých objektov, dispozičné riešenie, výškové prevedenie, hlavné nosné konštrukcie, ale hlavne súlad s územným plánom a majetko-právne vzťahy.

Obsah DÚR:

 • sprievodná a súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia s vyznačením napojenia na inžinierske siete
 • časť Požiarna bezpečnosť
 • časť Architektúra

 

Dokumentácia pre stavebné povolenie / DSP /

Projekt pre stavebné povolenie slúži ako podklad na stavebné konanie, ide o dopracovaný projekt pre územné rozhodnutie o podmienky dotknutých subjektov a konštrukčno-technické riešenia. Jeho výsledkom je vydanie stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu.

Obsah DSP:

 • sprievodná a súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia s vyznačením napojenia na inžinierske siete
 • časť Požiarna bezpečnosť
 • časť Statika /statické posúdenie stavby/
 • časť Tepelno-technické posúdenie stavby
 • časť Architektúra

technické zariadenia budov – podľa požiadaviek budovy

 • časť Zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
 • časť Plynoinštalácia
 • časť Vykurovanie
 • časť Elektoinštalácia
 • časť Vzduchotechnika
projektovanie rodinnych domov poprad, stavebna firma poprad presov, projektovanie stavieb presov poprad, realizacia stavieb poprad presov, architekti poprad presov, projektanti presov poprad, moderne domy poprad, drevodomy presov poprad, drevostavby poprad presov,

Dokumentácia pre realizáciu stavby / DRS /

Realizačný projekt je veľmi podrobná projektová dokumentácia, oproti projektu pre stavebné povolenie obsahuje navyše rozpočet s výkazom výmer, výkaz výplní otvorov, stolárskych a klampiarskych výrobkov, konštrukčné detaily.

Obsah DRS:

 • základný balík DSP
 • rozpočet stavby
 • konštrukčné detaily
 • podrobné výpisy vybraných stavebných výrobkov

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby / DSV /

Dokumentácia sa zhotovuje až po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien oproti pôvodnej DSP. Je podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Účelom vizualizácii je previesť predstavy o priestore do reálneho obrazu ešte pred tým, ako sa začne s akýmikoľvek prácami. Návrh umožňuje výber materiálov, farieb, zariadenia a ich umiestenie v riešenej miestnosti.

Spracovanie vizualizácií interiéru a exteriéru ponúkame aj ako samostatnú službu, vďaka ním získa zákazník jasný obraz o navrhovanom priestore a jeho proporciách.

Posudok stavby

Je dokument, ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca. Vypracováva ho odborník – expert a podklady pre posúdenie sú rôzne, závisia od konkrétnej stavby a technických špecifikácii.

Stavebna firma poprad, realizacia stavieb poprad presov, projekty domov poprad, moderne projekty domov presov, moderny projekt domu presov poprad, energeticky certifikat poprad, energeticke hodnotenie budov poprad, stavebne povolenia poprad

Rozpočet stavby

Stavebný rozpočet sa tvorí pre novostavby aj pre rekonštrukcie. Obsahuje komplex prác a materiálov od prípravy staveniska, cez hlavné stavebné až po dokončovacie práce. Vďaka tomuto podkladu dokáže investor kontrolovať svoje financie.

Rozpocty stavieb poprad, Stavebna firma poprad, moderne projekty domov presov, realizacia stavieb poprad presov, projekty domov poprad, moderny projekt domu presov poprad, energeticky certifikat poprad, energeticke hodnotenie budov poprad, stavebne povolenia poprad

Inžiniering – inžinierska činnosť v stavebníctve

Inžiniering predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k predkladaniu potrebných dokumentov a stanovísk k danej stavbe.

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

stavebne povolenie poprad, vybavenie stavebneho povolenia poprad, energeticke hodnotenie budov poprad presov, energeticky certifikat poprad presov, realizacia stavieb presov poprad, stavebna firma poprad presov, inziniering poprad, projekty domov poprad, moderne projekty domov poprad presov, domy poprad, drevodomy poprad presov
projekty domov poprad presov, architekti poprad, enegeticke hodnotenie budov poprad presov, energeticky certifikat budov poprad presov, domy poprad, drevodomy poprad presov, projektanti presov, vybavenie stavebneho povolenia poprad, navrh interierov poprad presov, rozpocty poprad, stavebny dozor poprad, autorsky dozor poprad, stavebna firma poprad, realizacia stavieb presov,

Stavebný a autorský dozor

Stavebný dozor je nevyhnutný pri každom procese realizácie stavby. Kontroluje sa ním priebeh výstavby, súlad s projektovou dokumentáciou, technologické postupy, kvalita a zhoda stavebných materiálov, dodržiavanie podmienok zmluvy zhotoviteľa a postup fakturácie.

Potrebujete pomôcť alebo poradiť ?

Neváhajte nás kontaktovať. Pri plánovaní či výstavbe Vášho dokonalého domova, Vám radi poskytneme odborné rady a služby  …