OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Zásady ochrany osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

KonSch s.r.o.
IČO: 50 681 141
DIČ: 2120438243
IČ DPH: SK2120438243
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34047/P

(ďalej len prevádzkovateľ)

kontaktné údaje:
e-mail: info@konstrukt-ing.sk
adresa: Vyšné Ružbachy č. 96, 065 02 Slovensko

 

2. Typy evidovaných osobných údajov

Žiadosti (cenové ponuky a dopyty z webových formulárov)

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail

 

Newsletter (Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov, a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu)

 • E-mail

 

3. Prenos a zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

 

4. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom, a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

 

5. Práva poskytovateľa osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje /Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie./
 • právo na prístup k údajom /Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy./
 • právo na vymazanie osobných údajov /Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
  – Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
  – Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
  – Osobné údaje boli spracované nezákonne
  – Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
  – Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov./
 • právo na obmedzenie spracúvania /Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch
  – namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov – spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
  – vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
  -namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov./
 • právo vniesť námietku /Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu./
 • právo na prenos údajov
 • právo na podanie sťažnosti /Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov./